WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WISDY

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2019.

  Witamy w Wisdy

 • Właścicielem marki WISDY jest WISDY sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Serbska 17/6 61-696 Poznań, spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000801324, kapitał zakładowy: 10.000 zł, REGON: 384201689, NIP: 7831805543.
 • Dziękujemy, że korzystasz z naszych produktów i usług („Usługi”). Przez Usługi rozumie się ich wszelkie części składowe, również w zakresie programu komputerowego. Poniższe warunki korzystania (OWU) z Usług określają sposób w jaki możesz korzystać z Usług. Akceptując niniejszy OWU zgadzasz się i zobowiązujesz przestrzegać zasad w nim przewidzianych.
  • 1) Usługi zostały zaprojektowane przez nas w taki sposób, aby jak najlepiej sprostać Twoim oczekiwaniom. Chcemy pozostać jedynymi osobami, które mają wpływ na kształ Usług. Z tego względu nie możesz utrudniać działania Usług w szczególności naruszać naszych praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, know - how itp.), np. poprzez naruszenie, dekompilację, opracowanie czy inne naruszenie Usług i jakiegokolwiek ich elementu czy podejmowanie prób takich działań inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez WISDY.
  • 2) W przypadku naruszenia punktu 1, niezależnie od roszczeń odszkodowawczych, możemy ograniczyć czy pozbawić takiego Użytkownika dostępu do Usług.
  • 3) WISDY udziela Użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną, ograniczoną licencję w zakresie niekomercyjnego korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Usługi są przeznaczone do użytku osobistego lub edukacyjnego w ramach zawodu nauczyciela. Jedno pobranie aplikacji wchodzących w zakres Usług umożliwia wykorzystanie na jednym urządzeniu. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, opracowywać, tłumaczyć, dekompilować, wyodrębniać kodu źródłowego czy użyczać, sublicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Usług innym podmiotom. Zabronione jest korzystanie z Usług w celu stworzenia usług podobnie funkcjonujących.
  • 4) Licencja wskazana w pkt 3 jest bezpłatna przez okres pierwszych 7 dni od momentu utworzenia konta. Po upływie tego okresu Użytkownik może korzystać ze wszystkich Usług i ich funkcjonalności pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej zgodnej z cennikiem WISDY znajdującym się w programie komputerowym wchodzącym w skład Usługi. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Usługi zostaną ograniczone zgodnie z poniższym zakresem:
 • NAZWA FUNKCJONALNOŚCIDOSTĘP FREE TRIALDOSTĘP BEZPŁATNYDOSTĘP PŁATNY
  Tworzenie zajęćDostępneDostępneDostępne
  Dodawanie/usuwanie uczniówDostępneDostępneDostępne
  Edycja zajęćDostępneDostępneDostępne
  Kreator testów (z wyłączeniem możliwości pobrania testu)DostępneDostępneDostępne
  Pobranie testu w formacie pdfDostępneDostępneDostępne
  Aplikacja mobilnaDostępneDostępneDostępne
  Edycja profiluDostępneDostępneDostępne
  Przeglądanie raportówDostępneDostępneDostępne
  Pobranie raportu w formacie pdfDostępneNiedostępneDostępne
  Program poleceńDostępneDostępneDostępne
  Wzory matematyczneDostępneDostępneDostępne
  Wersja kompaktowa testuDostępneNiedostępneDostępne
  • 5) Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej, które pozostają wyłączną własnością WISDY.
  • 6) Użytkownik nie uzyskuje prawa do do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, ukrywać czy też modyfikować żadnych informacji wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.
  • 7) W Usługach możemy posługiwać się treściami zewnętrznymi nie należącymi do WISDY - za treści te wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot je udostępniający.
  • 8) W ramach korzystania z Usług będziemy przekazywać informacje dotyczące Usług, informacje o charakterze administracyjnym i inne podobne. Otrzymywanie części z tych wiadomości jest dobrowolne, a zostało szczegółowo opisane w polityce prywatności.
  • 9) Aby korzystać z Usług, należy założyć konto WISDY. Użytkownik może utworzyć konto WISDY samodzielnie lub uzyskać je od administratora, działającego na przykład w imieniu pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. Podczas korzystania z konta WISDY przydzielonego przez administratora mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki, a administrator ma dostęp do tego konta oraz może je zablokować.
  • 10) Użytkownik zobowiązany jest zagwarantować poufność hasła do konta WISDY i nie używać tego hasła przy innych aplikacjach.
  • 11) W przypadku stwierdzenia przez nas nieprawidłowego korzystania z konta WISDY, mamy prawo usunąć lub zawiesić to konto.
  • 12) Szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych zostały zawarte w polityce prywatności.
  • 13) W przypadku gdy dana Usługa umożliwia wykonanie przez wgranie/wczytanie/zapisanie/przesłanie lub inne umieszczenie/udostępnienie w Usłudze materiałów własnych Użytkownika (np. zdjęć), Użytkownik pozostaje ich właścicielem.
  • 14) W sytuacji wskazanej w pkt 12, Użytkownik udziela WISDY (i jej współpracownikom) licencji (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) na udostępnianie, wykorzystywanie, przechowywanie, tłumaczenie, zwielokrotnianie, publikowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań (dzieł zależnych w celu zapewnienia lepszego działania z Usługami). Użytkownik w ramach udzielonej WISDY licencji upoważnia WISDY do utrzymywania, promocji i udoskonalania Usług oraz tworzenie nowych usług przy użyciu ww. materiałów. Licencja obowiązuje również gdy użytkownik przestanie korzystać z Usług.
  • 15) Użytkownik upoważnia WISDY do dokonywania automatycznych aktualizacji Usług na urządzeniu należącym do Użytkownika. Aktualizację będą następować w przypadku wprowadzenia nowych funkcji, zmian oprogramowania lub wypuszczeniu nowej wersji Usługi.
  • 16) WISDY zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usług, ich ograniczenia (co do wszystkich lub części Użytkowników) lub ich całkowitego usunięcia. W takich sytuacjach dokonamy co w naszej mocy, aby poinformować o tym fakcie Użytkownika.
  • 17) Usługi świadczone są w takiej formie w jakiej są udostępnione. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie i nie gwarantujemy, że wszystko będzie działać poprawnie. WISDY nie odpowiada za szkody poniesione z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Usług, w tym za utracone korzyści, dane, inne szkody pośrednie w tym krzywdy.
  • 18) W przypadku gdyby na mocy wiążącego orzeczenia Sądu lub innego organu posiadającego jurysdykcję wobec WISDY, doszło do zasądzenia od WISDY na rzecz użytkownika jakiegokolwiek świadczenia lub konieczności działania/zaniechania, wówczas odpowiedzialność WISDY ograniczona jest do wysokości pobranego przez WISDY wynagrodzenia.
  • 19) W przypadku gdy Użytkownikiem jest podmiot korzystający z podwykonawców/pracowników innych współpracowników odpowiada on za ich działania jak za swoje własne.
  • 20) WISDY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków wedle swojego uznania i w dowolnym przez siebie czasie. Jednakże zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich wprowadzenia. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na niniejszej stronie. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Użytkownik musi przestać z nich korzystać.
  • 21) Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień okaże się nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia.
  • 22) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
  • 23) Wszelkie spory niedające się rozwiązać w sposób polubowny rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu (Polska).

  Program poleceń (Referral Program) — Regulamin

 • Regulamin Programu Poleceń Wisdy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serbska 17/6 61-696, NIP 7831805543, KRS 0000801324 (dalej „Wisdy”).
  • 1) Terminologia
  • 1. Link polecający: indywidualny link powiązany z kontem użytkownika, który znajduje się w aplikacji Wisdy w sekcji „Poleć Znajomym”.
  • 2. Polecenie: przekazanie linka polecającego innej osobie fizycznej, która nie posiada jeszcze konta w aplikacji Wisdy.
  • 3. Osoba polecająca: osoba, która poprzez przekazanie linka polecającego poleca aplikację Wisdy innej osobie fizycznej nieposiadającej jeszcze konta w aplikacji Wisdy.
  • 4. Osoba polecona: osoba, która otrzymała link polecający.
  • 2) Uczestnicy
  • 1. W Programie Poleceń może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w aplikacji internetowej Wisdy.
  • 2. Wzięcie udziału w Programie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  • 3) Kryteria ważności polecenia
  • 1. Aby polecenie zostało uznane za ważne, użytkownik przekazuje swój indywidualny link polecający innej osobie fizycznej nieposiadającej jeszcze konta w aplikacji Wisdy. Osoba polecona powinna utworzyć nowe konto w aplikacji Wisdy przy użyciu linka polecającego. Po utworzeniu konta przez osobę poleconą i potwierdzenie tego konta klikając w przycisk potwierdzający, który zostanie przesłany w wiadomości email, zarówno osoba polecająca, jak i polecona otrzymają kod zniżkowy o wartości -50% na następną subskrypcję miesięczną w aplikacji Wisdy.
  • 4) Warunki realizacji kodu zniżkowego
  • 1. Przekazanie linka polecającego osobie poleconej.
  • 2. Pozytywne przejście przez osobę poleconą procesu rejestracji oraz potwierdzenia konta w aplikacji Wisdy.
  • 5) Forma przekazania kodu zniżkowego
  • 1. Kod zniżkowy o wartości -50% na następną miesięczną subskrypcję w aplikacji Wisdy zostanie nadany osobie polecającej oraz osobie poleconej w przeciągu jednego dnia roboczego.
  • 2. Kod zniżkowy znajduje się w sekcji „Dostępne kody zniżkowe” w zakładce „Ważność konta”. Użytkownik sam decyduje o użyciu kodu zniżkowego w terminie dla niego odpowiednim.
  • 3. Użycie kodu zniżkowego następuje poprzez jego aktywację klikając w przycisk „Aktywuj” zmieniając tym samym cenę kolejnej subskrypcji.
  • 4. Historia poleceń widoczna jest w aplikacji Wisdy w sekcji „Poleć Znajomego”.
  • 6) Zmiany regulaminu
  • 1. Wisdy ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z zachowaniem 7 dniowego okresu przed wprowadzeniem zmiany. Nowa wersja regulaminu publikowana będzie na stronie internetowej: https://wisdy.co/pl/warunki
Wisdy Sp. z o.o.KRS: 0000801324NIP: 7831805543Adress:Serbska 17/6 61-696, Polska